Sesja Rady Gminy 17 czerwca 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2022

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 17 czerwca  2022r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy  w Domaradzu w sali Nr 3  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9. Raport o stanie Gminy Domaradz za 2021 r.
10. Debata nad raportem o stanie Gminy Domaradz za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaradz wotum  zaufania.    (Uchwała Nr XL.244.2022)
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z budżetu gminy za 2021r. i sprawozdania finansowego – kwestia dotycząca absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz
a) przedłożenia sprawozdania przez Wójta Gminy
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2021r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia gminy,
c) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Wójta Gminy Domaradz z wykonania budżetu Gminy Domaradz za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego - przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2021r. oraz uchwały w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021r. (Uchwała Nr XL.245.2022)
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz z tytułu wykonania budżetu za 2021r. (Uchwała Nr XL.246.2022)
13. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) utworzenia Związku Powiatowo Gminnego Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego ( projekt Uchwały Nr XL.247.2022) zdjęto z porządku obrad na wniosek Wójta Gminy
b)   zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt Uchwały Nr XL.248.2022)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Wolanin

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-02
Data publikacji:2022-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:323